RSS

Socialisterna firade sitt femte årsmöte

mån, mar 17, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Styrelse valdes, program antogs, diskussionerna fördes och smörgåstårtan åts.

Söndagen den 16/3 fyllde Socialisterna fem år. Fem år har alltså gått sedan organisationen bildades av ett gäng ungdomar. Sedan dess har en hel del hänt. Detta årsmötet blev det största hittills med 40 närvarande.

Då mötesdeltagarna samlats drog mötet igång. Ordförande Ove Gustavsson hälsade alla välkomna och berättade kort om vad som var i görningen för tillfället. Han berättade om arbetet mot nedskärningarna, politikernas lönehöjningar samt Holiday Club.


Ove Gustavsson och Marcus Jansson leder mötet.
Foto: nyttarbetarparti.se

Gustavsson valdes som mötets ordförande och Marcus Jansson som mötets sekreterare. Årsmötet gick i sedvanlig ordning, med redogörelse för 2007 års verksamhet och ekonomi samt val till styrelsen. Nytt rörande styrelsen är att Ove Gustavsson hade beslutat sig för ställa ordförandeposten till förfogande. Istället för Gustavsson valdes Johannes Regell som ny ordförande för Socialisterna. Gustavsson valdes istället tillsammans med tre nya kamrater till styrelseledamöter; Helle Malmborg, Jonathan Hoffsten och Robert Wagner. Styrelsen utökades därmed till 11 personer.

Efter att valen till styrelsen var genomförda var det dags för Socialisternas ”smörgåstårts-tradition”. Mötet ajournerades och de 40 mötesdeltagarna åt smörgåstårta, drack läsk, åt bullar och drack kaffe för att sedan återuppta årsmötet. Dagordningen hade nu nått punkten, program för Socialisterna. Punkten inleddes med en politisk diskussion där ordet lämnades över till årsmötets två gäster från Stockholm. Tidningsmannen Kjell Pettersson och brevbäraren Sven Jinton.


Kjell Pettersson från veckotidningen Internationalen pratar om borgaralliansens attacker.
Foto: nyttarbetarparti.se

Kjell Pettersson redogjorde för borgaralliansens offensiv mot arbetarklassen i Sverige. Med stympningen av socialförsäkringssystemet, utförsäljningar av folkets egendomar och allmännyttans totala försvinnande från bostadsmarknaden i huvudstaden. Det var inte en bild av en ljus framtid som Pettersson beskrev.
– Om det är såhär detta samhället tar hand om sina arbetslösa och sjuka mitt under toppen på en högkonjunktur. Då är det skrämmande att tänka på hur det kommer se ut under den depression vi redan kan se tecken av.

Enligt Pettersson var det mest beklämmande över den aktuella situationen arbetarrörelsens och framförallt fackföreningarnas totala oförmåga att bjuda Borgaralliansen motstånd. Istället flyr medlemmarna sina organisationer och maktlösheten breder ut sig. Enligt Pettersson var det i fackföreningarna socialismen behövdes, för att ena människor kring klassmässiga krav. Med andra ord för att sätta arbetarrörelsen i rörelse igen. Kjells anförande var uppskattat och avlöstes av applåder från mötesdeltagarna.

Efter Kjells anförande lämnades ordet till mötets andra Stockholmsgäst, Sven Jinton, klubbordförande SEKO postklubb 614, Södermalm. Sven berättade om det fackliga arbetet bland Södermalms brevbärare och förklarade sin syn på det fackliga arbetet. Svens anförande gick i samma linje som föregående talare. Han berörde även frågan kring vikten av arbetarlöner till arbetarklassens representanter i tex. fackföreningar. Även Jinton besvarades med applåder från mötet.


Sven Jinton, fackordförande för brevbärarna på Södermalm i Stockholm.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter att gästerna haft ordet var det dags för Socialisternas nyvalde ordförande Johannes Regell att presentera det förslag till program som tagits fram av Socialisternas programkommitté.
– Som vi ser det står inte dagens avgörande motsättning inom arbetarrörelsen mellan reform eller revolution, inte mellan långsam eller snabb övergång till socialismen. Det vi bevittnar idag mitt framför våra ögon är en allt snabbare tillbakagång genom nedrivning av allt som arbetarrörelsen lyckats tillkämpa sig under 1900-talet. Motsättningen står därför idag snarare mellan försvar och kapitulation. Mellan aktivitet och passivitet, mellan agerande och icke-agerande. I våra ögon är det omöjligt för en arbetarklass som inte förmår att försvara sin välfärdsstat att slåss för kapitalismens avskaffande.


Johannes Regell, nyvald socialistordförande och fackligt aktiv inom Skogs- och Träfacket, presenterar programkommitténs programförslag. Foto: nyttarbetarparti.se

Regell gick i sin presentation genom programförslaget och redogjorde för de olika krav det reser för att återbygga arbetarrörelsen kring. Som sista punkt i kommitténs förslag låg bildandet av socialistiska föreningar.
– Socialistföreningen är vad vi idag håller på att bilda. En sammanslutning av klassmedvetna arbetare, ungdomar och människor från andra samhällsklasser som sympatiserar med vår sak. Socialistföreningen skall verka som den samlade rörelsens aktiva kärna och motor. Dess uppgift är i våra ögon att sammanlänka de spridda striderna, organisera bildningsarbetet, föra den principiella agitationen mot kapitalismen och göra det till en strid för socialismen. Det vi bildar här är inte ett nytt parti. Genom att bilda en lokal socialistisk klubb fortsätter vi bara det arbete vi påbörjat, vi sätter ett första frö i jorden till ett framtida socialistiskt arbetarparti.


Joakim Fahlström med flera mötesdeltagare i programdiskussionen.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter Regells genomgång inleddes diskussionen kring programmet. Ett flertal tilläggsförslag antogs. Tilläggsförslagen rörde karensdagens avskaffande, arbetsmiljöarbetets införande under fackföreningspunkten mm. Mötet antog förslaget och gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att formulera tilläggen.
Efter att programmet antagits var det dags för nya stadgar. Även till det stadgeförslag som utformats av Joakim Fahlström och Marcus Jansson inkom en del tilläggs- och ändringsförslag. Även detta antogs sedan av mötet och med dem fastslogs att organisationens namn nu officiellt är Socialisterna. Efter några timmars mötesförhandlingar, förtäring, diskussioner, föredrag och fika avslutades mötet, som blev Västervikssocialisternas hittills största årsmöte.

Programmet och stadgarna kommer så snart de redaktionella ändringarna är gjorda att publiceras på nyttarbetarparti.se.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER