RSS

F.d minister på besök (igen)

tis, mar 24, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Föreläsning och diskussion arrangerad av ABF

Under tisdagen (24 mars) var Morgan Johansson på besök i Västervik för att prata om den ekonomiska krisen och hur han anser att en socialdemokratisk oppositionspolitik bör utformas. Temat för aftonens föreläsning var ”ekonomisk och politisk kris – hur kan vi rädda välfärdsstaten?”.

Morgan inleder föreläsningen med att bekräfta att den kris vi nu befinner oss i inte kan jämföras med 90-talskrisen utan antagligen kommer att bli djupare än så. Likt många andra drar han paralleller till den stora krisen på 30-talet. Redan i år beräknas arbetslösheten nå 10 procent för att nästa år stiga till 12 procent. Men hur hög arbetslösheten kommer att bli, poängterar han, beror givetvis även på vilken politik som förs.

Morgan Johansson, vice ordförande i det socialdemokratiska partiets idag största distrikt, Skåne-distriktet, tillika tidigare folkhälsominister. Foto: nyttarbetarparti.se

Under hösten utmärkte sig Morgan genom att hårt kritisera det ekonomiska regelverk som infördes under krisåren på 90-talet och som sedan dess har varit en helig ko över partigränserna. Ett regelverk vars konsekvens har varit att minska den offentliga sektorns del av den totala ekonomin. Utgiftstaket och överskottsmålet menar Morgan idag är helt föråldrade och kan inte på någon sett mildra den kapitalistiska krisens effekter utan förstärker den endast. Om man håller fast vid regelverket så kommer massuppsägningar i det offentliga vara en realitet i samband med att arbetslösheten breder ut sig i den privata sektorn.

Morgan är givetvis mycket kritisk till den borgerliga regeringens förda politik. Sänkningarna av ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet innebär att hushållens köpkraft sjunker rejält när arbetslösheten har slagit fullt ut och därmed förstärker krisen ytterligare. Idag är det endast en fjärdedel som får ut en 80 procentig a-kassa. Bland tjänstemännen är det över 80 procent som får ut mindre än 60 procent av inkomsten vid arbetslöshet samtidigt som en fjärdedel av löntagarna inte är med i någon a-kassa alls.

I sitt föredrag nämner Morgan även Ernst Wigforss som under trettiotalskrisen gjorde upp med den gängse borgerliga ekonomiska teorin att staten inte skall vara aktiv i ekonomin utan att marknaden skall sköta sig själv och att man ska ”spara” sig ur krisen. Under trettiotalet tog staten under Wigforss ledning stora underskott för att sätta människor i arbete då den privata marknaden havererat och inte längre klarade av att upprätthålla produktionen till en lönsam nivå. Eller som Wigforss själv skrev i en valpamflett -32;

”I en värld full av naturtillgångar, som inte utnyttjas, omgivna av överflöd på livsmedel, som inte tas i bruk, får de arbetslösa svaret: Vi är för fattiga för att hålla produktionen i gång, vi har inte råd att låta er arbeta. Den ekonomiska ordningen följer sina egna lagar, som vi inte vågar rubba, och den tillåter inte alla människor att med arbete försörja sig. Mot denna förödmjukande underkastelse under en ekonomisk mekanism, som är mänskornas egen skapelse, sätter socialdemokraterna det krav som förnuftiga varelser aldrig kan släppa, att mänskan skall vara herre över sina produktionsverktyg och icke deras slav.”

För att möta krisen har Morgan ett program på åtta punkter.
Uppsägningsstopp i offentlig sektor.
Rusta upp a-kassan.
Tidigarelägga infrastrukturinvesteringar
Ta fram ett klimatinvesteringspaket för alternativa energikällor
Staten ska ta ansvar för enskilda företag, t ex SAAB
Riva upp jobbskatteavdraget, i alla fall det tredje.
Återställa arbetsgivaravgifterna
Återinföra en starkare progressivitet i skattesystemet.

Vad som är slående med Morgans föredrag är att det egentligen inte är några som helst revolutionerande eller nyskapande idéer som levereras utan traditionella socialdemokratiska tankar. Men de starka högervindar som under flera decennier har blåst över det politiska landskapet och som starkt har slagit rot i det socialdemokratiska partiet som vänsterpartiet framstår ändå Morgans idéer som ett fall i rätt riktning.

Slutligen lägger Morgan på en overheadbild över inkomstfördelning i samhället sedan 20 år tillbaka. Konstateras kan att samtidigt som ”saneringspolitiken” av det offentliga ägde rum under 90-talet så berikade sig de rikaste 10 procenten något enormt. Detta erkänner Morgan är aningen problematiskt eftersom det inte var en borgerlig regering som satt under den perioden utan en socialdemokratisk.

Även om socialdemokratins starke man från Skåne presenterar ett program som är i rätt riktning kan man nog lakoniskt konstatera att arbetarrörelsen i det här landet har hårda år framför sig. Den ”satsning” på fem miljarder i år och nästa år som Morgan föreslår synes i ljuset av borgerlighetens skattesänkningar på över 90 miljarder vara ytterst defensivt. Vi måste sluta upp med att be om ursäkt för vår existens och börja ställa krav som faktiskt betyder någonting. Risken är annars att det kommer att finnas än mindre kvar av den svenska arbetarrörelsen efter krisen.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER