RSS

Vinsternas hemlighet – Johannes Regell

Att ett företag måste gå med vinst kan inte vara en nyhet för någon, inte heller att ett företag måste öka sin vinst. Ett företag som inte går med vinst kan inte investera och utan investeringar i tex. ny teknologi slås ett företag snart ut i konkurrenskriget mot andra företag. Detta faktum är en oskriven lag i det kapitalistiska samhället och orsaken till vad som kallas tillväxt (ökad vinst). Vad som däremot inte är lika självklart eller tydligt är var och hur vinsterna uppstår, var de kommer ifrån och hur de skapas.

I den dominerande borgerliga ekonomiska teorin förklaras vinsternas uppkomst som ett lyckligt resultat från marknadens försäljning och köp av varor. Denna uppfattning är idag så vanligt förekommande att den inte längre betraktas som en teori, den har upphöjts till en sanning. Denna sanning innehåller dock ett problem, nämligen att den inte alls är sann.
Om företagare A köper en vara för 500 kronor och säljer den till företagare B för 700 kronor så har visserligen företagare A blivit 200 kronor rikare, men endast genom att företagare B blivit 200 kronor fattigare, inga nya värden har tillkommit. Detta är kärnan i problemet med ekonomernas ”förklaring” av vinsternas uppkomst på marknaden, förklaringen leder till ett cirkelresonemang. Att en kapitalist lurar en annan kapitalist genom att köpa billigt och sälja dyrt kan helt enkelt inte skapa nya värden, då det den ene vinner på som säljare förlorar han samtidigt på som köpare. Hur eller var uppstår då vinsterna och tillväxten?

Vinster kan inte skapas på marknaden, endast ”kvitteras ut”, de måste därför komma från annat håll. Även om detta faktum är synnerligen svårbegripligt för de flesta så kallade nationalekonomer är det desto lättare att förstå för vanliga arbetare. All form av försäljning av varor måste alltid föregås av varornas produktion. Först efter att varan är producerad kan den bli såld. Produktionen av varor sker på en annan marknad, arbetsmarknaden. På arbetsmarknaden sker försäljning och köp av den mycket märkliga varan arbetskraft. Lösningen på vinsternas uppkomst står att finna i just denna mystiska vara.
Arbetskraftens pris (lönen) kan aldrig bli lägre än arbetarens levnadskostnader, dvs. priset på arbetarens mat, husrum och kläder. Nu är det så finurligt att arbetaren kan arbeta för kapitalisten under en längre tid än vad som krävs för att betala priset för arbetskraften. Arbetskraften skapar därmed ett värde som är större än dess eget pris, ett mervärde. Arbetsdagens åtta timmar delas därmed i två delar, en tid då arbetaren arbetar för sig själv (skapar sin lön) och en merarbetstid då arbetaren i praktiken arbetar gratis för ”sin” kapitalist. Hur stor skillnaden är mellan merarbetstiden av gratisarbete och den tid då arbetaren arbetar för sig själv varierar beroende på hur effektiv produktionen är. Med moderna maskiner och effektiv organisation kan lönen arbetas in snabbt och därmed ökar vinsten. Detta är den för ekonomerna oförklarliga hemligheten bakom vinsternas uppkomst.

Efter ovan gjorda genomgång skingras de dimmor som ekonomerna blåst fram kring detta samhälles grundläggande egenskap och förutsättning, utsugning. Men det faktum, att de vinster vi endast får dela på smulorna av skapas genom obetalt arbete kan inte betraktas som en olycklig avvikelse från ett annars perfekt system. Tvärt om, som i inledningen konstaterats är vinstjakten en förutsättning för att företagaren skall kunna förbli företagare. Varken arbetare eller kapitalister kan ändra på detta och samtidigt ha kvar det nuvarande samhällssystemet. Skulle en företagare dela ut alla sin vinster i löner till sina arbetare skulle företagaren snart vara borta från marknaden. Varför är det då överhuvudtaget intressant att förstå vinsternas uppkomst?
Jo, av samma skäl som ekonomerna försöker lura i oss att vinsterna uppstår på marknaden. Det är nödvändigt för oss som lever av att sälja vår arbetskraft att förstå detta för att vi inte skall dunka huvudet i väggen genom prat om ”oansvariga” eller ”giriga” företagare. Om vi inte är nöjda med att skapa allt och bära upp hela samhället utan tillgång till frukterna av vårt arbete måste vi rikta vår kritik mot hela det kapitalistiska samhället, inte mot enskilda kapitalister. Vi kan alltid kämpa för större del av vinsterna genom våra fackföreningar. Men missförhållandet som sådant kan endast ändras genom att hela samhället ändras, från grunden. Men vad detta skall innebära och hur det skall gå till, det är en annan historia.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening

Texten författades ursprungligen i april 2008 i syfte att publiceras i Skogs- och Träfackets arbetsplatsblad på Totebo AB. Då klubbstyrelsen refuserade texten har den ”vilat” sedan dess. Undertecknad var vid denna tid ordförande i verkstadsklubbens styrelse.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER