RSS

Arbetstidsförkortning, här och nu! – Behzad Barkhodaee

tor, sep 30, 2010

Texter, Världen runt omkring oss

Arbetstiden är, tillsammans med lönen, föreningsfriheten, strejkrätten och så vidare, ett av de viktigaste spörsmålen för arbetarna i det kapitalistiska samhället. Åtskilliga protester och aktiviteter har handlat om arbetstiden som har satts i samband med övriga krav. Arbetstiden, med existerande teknologi och arbetslöshet, kunde vara betydligt kortare, med tanke på den arbetskraft som faktiskt kan delta i produktionen.

Första majdemonstration i Sundsvall 1890. Foto: Herr Axelsson i Skönvik.

Kriteriet utifrån vilket arbetstiden bestäms, präglas av den klasståndpunkt för vilken den ligger till grund. Sett utifrån kapitalets ståndpunkt är det arbetskraftens förmåga att reproducera sig som utgör smärtgränsen.

Mäta arbetsbehovet
Detta är en ståndpunkt som inte ligger i samhällets intresse. För att mäta arbetstiden riktigt, måste man utgå ifrån befolkningens storlek, tillgången på arbetskraft, den teknologiska nivån etcetera. Varje medborgare ska arbeta en viss, given tid, fastställd utifrån produktionens kapacitet och samhällets behov. Arbetstiden fastställs idag enligt intressen hos dem som inte deltar i produktionen utan bara tillägnar sig dess resultat.

Arbetslag
Om så inte vore fallet, skulle arbetstiden kunna minskas till hälften eller ännu mindre av vad den är idag. Detta kan göras automatiskt enligt en arbetslag, genom mätningar av ovannämnda förutsättningar. Det får inte vara så, att en del av samhället, minoriteten, får merparten av samhällets välfärd. Varje individ skall delta i produktionen och tillgodogöra sig sin rättmätiga andel. Bland annat genom att, hjälpa och bistå sin nästa, ta del av kultur, fritidssysselsättningar med mera som samhället frambringar genom arbetet, för att därigenom kunna utvecklas som människa och förverkliga sig själv.

Arbetslösheten försvinner
Arbetslösa och utslagna är en fullständigt onödig företeelse och skulle således inte längre behöva finnas, liksom man på ett ögonblick skulle avskaffa parasiterande, onyttiga, samhällsodugliga grupper som poliser, militärer, byråkrater, och präster osv. Idag finns det en konkret paroll för minskningen av arbetstiden, rest av de mest framskridna krafterna inom arbetarrörelsen. Med arbetarrörelsen avses ej blott den i ett land, utan fastmer över nationsgränserna. Vad som krävs är en levande klassrörelse, en klassrörelse fast förankrad i de arbetandes konkreta verklighet som sträcker sig över hav och kontinenter.

Samhällsnyttig produktion
Den ekonomiska situationen beror på produktionen i samhället och det finns inga andra hinder för arbetstidens förkortning än kapitalets vinstintressen. Kapitalet vill inte korta ner arbetstiden, eftersom de vill hålla vinstnivån uppe. Icke desto mindre skulle alla i samhället egentligen ha nytta av att arbeta mindre. Det skulle helt säkert vara till gagn för dem som har betungande arbeten. Den teknologiskt betingade tillväxten och samhälleligt utökande beror på att kapitalet vill hålla nere produktionskostnaderna som visar sig i stigande vinster. Arbetsdelningen är självfallet inte något självklart, något logiskt ofrånkomligt, ty den är ej rättvis. Tiden har nu kommit, stunden är inne, för arbetarna i hela världen att ha samma nivå. Ingen enskild yrkesgrupp har egentligen något intresse av sakernas nuvarande tillstånd, på detta tjänar endast kapitalet.

Behzad Barkhodaee
September 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER