RSS

Socialistdagarna 2011

mån, mar 28, 2011

Aktiviteter, Politik

Under helgen 25-27 mars höll Socialisterna sitt andra landsmöte som rikstäckande organisation, precis som förra året i Västervik. Runt 80 socialister samlades från alla delar av landet: Västervik, Sundsvall, Linköping, Kinda, Gävle, Malmö, Stockholm, Kalmar samt enstaka stödmedlemmar från ett antal andra orter. Deltagarna bjöds under fredagen, lördagen och söndagen på föreläsningar, debatt och trubadurmusik, utöver det formella landsmötet under lördagen.

Landsmötesdeltagare poserar. Foto: nyttarbetarparti.se

Socialistdagarna började under fredagen 25 maj med samkväm och irländsk trubadurmusik av Pól Mac Adaim på den lokala restaurangen El Greco. På lördagen fortsatte helgen med organisationens landsmöte, med Johannes Regell från Västervik som ordförande och Erik Åslund från Sundsvall som sekreterare. På plats var betydligt fler delegater än under fjolåret. Detta som ett resultat av att organisationen nu finns representerad på fler orter än tidigare.

Erik Åslund och Johannes Regell leder landsmötet. Foto: nyttarbetarparti.se

Tidigt under mötet redovisades verksamheten för de olika socialistföreningarna under det gångna året. Det redovisades också att två kommunala mandat togs i valet 2010, i Västerviks och Kindas kommuner. Ytterligare ett tecken på att organisationen växer. Mötet valde också en ny och utökad nationell styrelse där även Stockholm finns representerade genom brevbäraren Sven Jinton.

Socialisternas nya nationella ledning. Frv: Sven Jinton (Stockholm), Sebastian Hällund (Malmö), Marcus Jansson (Västervik), Liselott Grenblad (Linköping) Erik Åslund (Sundsvall) och Johannes Regell (Västervik).
Foto: nyttarbetarparti.se

På mötet behandlades en del ändringar i de nationella stadgarna som antog ifjol samt i det politiska programmet. Ändringar som syftar till att ge organisationen en tydligare styrning, en nödvändighet för en så pass nybildad och ung organisation, en organisation fortfarande under utformning. Olika ändringsförslag diskuterades noga igenom innan beslut fattades. Ändringarna i stadgar och program var under detta landsmöte inte lika omfattande som under föregående år.

Foto: nyttarbetarparti.se

Deltagare under mötesförhandlingarna. Foto: nyttarbetarparti.se

Sven Jinton, brevbärare från Stockholm i debatten. Foto: nyttarbetarparti.se

Axel Gruvaes, fullmäktigeledamot från Kinda. Foto: nyttarbetarparti.se

Mycket av de ändringar som föreslogs och diskuterades handlade om mer eller mindre formalia, men några resultat av diskussionerna som kan nämnas är bland annat att en valberedning tillsattes, vilket inte har existerat tidigare, samt att ett beslut fattades om att under 2011 börja ge ut socialistiska pamfletter, med Daniel Ankarloo som redaktör. Pamfletterna ska fungera som ett komplement till flygblad och program samt ge en möjlighet för sympatisörer att fördjupa sig i socialistisk politik och världsbild på olika områden.

Behzad Barkhodaee, medlem från Stockholm hade till landsmötet skrivit ett tilläggsförslag till det politiska programmet om arbetarkvinnornas villkor och vikten av deras kamp mot kapitalismen. Behzads motion antogs och löd:

Arbetarkvinnorna utgör halva delen av arbetarklassen och får ta de största smällarna vid nedskärningar och försämringar såsom olika typer av otrygga anställningar. Kvinnorna har ofta dubbel arbetsbörda, först arbetslivet där de utnyttjas som billig arbetskraft sedan gratisarbetet i hemmet. Socialisterna är entydigt för jämlikhet; lika lön för olika kön.

Behzad Barkhodaee från Stockholm talar för sin motion. Foto: nyttarbetarparti.se

Daniel Ankarloo från Malmö yttrar sitt stöd för Behzads motion. Foto: nyttarbetarparti.se

Avslutningsvis under landsmötet antogs en policy för hemsidan som är ett viktigt ansikte utåt och behöver tydlig styrning. Allteftersom organisationen växer behövs styrning eftersom alltfler personer samverkar inom organisation.

Efter landsmötet höll Daniel Ankarloo en föreläsning om sin nya bok Välfärdsmyter och om en socialistisk syn på välfärden. Han belyste att socialister förespråkar en välfärdspolitik som 70-80 procent av befolkningen tycks stödja. De styrande argumenterar dock för att det skulle vara ofrånkomligt att skära ner i välfärden, vilket motiveras med olika räknefel och budgettak som man ständigt sänker. Med allt lägre budgettak, vilka de styrande politikerna själva sätter, försämras ständigt möjligheten att bedriva en bra välfärdspolitik. Med metoder som denna och genom att försöka få människor att inbilla sig att nedskärningarna är något slags nödvändigt ont kan man få igenom sina nedskärningskrav. De borgerliga politikerna bedriver ett ständigt och intensivt propagandaarbete för att få till stånd en attitydförändring hos befolkningen.

Daniel Ankarloo föreläser. Foto: nyttarbetarparti.se

Utöver borgarnas oärliga sifferexercis tvingar de även fram nedskärningar genom skattesänkningar och genom att tvångsmässigt betala av på statsskulden, som i princip inte existerar. Det visar på att nedskärningar inte alls är någonting nödvändigt, utan att det snarare handlar om att välfärden nedprioriteras och att istället skattesänkningar och avbetalning på statsskulden placeras överst på listan, absolut ingen nödvändighet. De borgerliga lobbyisterna har uppenbarligen varit mycket effektiva i sitt arbete att etablera myterna om att vi inte har råd, en myt som lägger sig som ett lock över alla debatter om ekonomisk politik. I detta sammanhang måste Socialisterna, enligt Ankarloo fortsätta utgöra och visa på ett tydligt alternativ genom att kompromisslöst säga nej till alla nedskärningar.

Efter Daniel Ankarloo hölls ett föredrag av Frances Tuuloskorpi om arbetsplatskamp. Hon berättade att det på en arbetsplats där de anställda har arbetat väldigt länge kan finnas en viss ingroddhet och att konflikter kan ha etablerat sig bland olika anställda. På samma sätt kan det finnas svårigheter att organisera nyanställda eftersom de saknar erfarenhet. Bägge typer av anställda kan ha fördelar och nackdelar när man försöker aktivera sin fackklubb, men inga av dessa motsättningar är oöverkomliga.

Frances Tuuloskorpi föreläser om arbetsplatskamp. Foto: nyttarbetarparti.se

Frances från egna erfarenheter positiva exempel på facklig organisering: man började ge ut en arbetsplatstidning på hennes tidigare arbetsplats och knöt starka band mellan klubbstyrelsen och de enskilda medlemmarna, vilket inte alltid finns. Man byggde upp en alltmer stridbar fackförening. Efter ett antal år fick Frances sparken med motiveringen att hon hade ”obstruerat” sig mot ledningen. Effekten blev att de övriga fackmedlemmarna blev än mer stridbara och hotade med strejk, vilket fick ledningen att backa. Man använde sig i olika situationer av kreativa stridsåtgärder, bland annat på det viset att en anställd som stängdes av från arbetsplatsen valdes till huvudskyddsombud och skapade då en situation där ledningen inte längre kunde neka honom att besöka arbetsplatsen. Han återanställdes så småningom.

Frances belyste att ingen organisation är starkare än sin svagaste länk och att det därför gäller för all form av organisering att få igång de som står längst bak för att på så vis flytta fram positionerna för hela organisationen. När det gäller fackligt arbete är det också viktigt att försöka överbygga eventuella motsättningar mellan olika arbetargrupper och yrkeskategorier och istället fokusera på de förenande och sammanbindande faktorerna, dvs. det gemensamma intresset mot arbetsköparna.

Patrik Brännberg från Arbetarpartiet i Umeå föreläser. Foto: nyttarbetarparti.se

Efter varje föreläsning fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera. När de två föreläsarna var färdiga fick Patrik Brännberg, gäst från Arbetarpartiet i Umeå ordet och berättade om deras politiska arbete där och hur deras organisation har vuxit fram. Bland annat pratade han om en städerskestrejk i Umeå 1996 som man gav sitt tydliga stöd och som kom att omfatta väldigt många människor. I detta skilde man sig åt från övriga Umeå kommunfullmäktige. På ett liknande sätt finns det en kommunal stridsfråga i Umeå nu 2011 där övriga kommunfullmäktige vill bygga ett nytt stadsbibliotek som ett slags skrytprojekt och Arbetarpartiet företräder den motsatta linjen. De övriga partierna, utöver Socialdemokraterna, var under den senaste valrörelsen också i ord kritiska till skrytbygget, men dock inte längre. På det viset representerar Arbetarpartiet idag i denna fråga de 86 procent av ortens befolkning som i en undersökning har visat sig vara kritiska till projektet.

Pól Mac Adaim underhåller festdeltagarna. Foto: nyttarbetarparti.se

Lördagskvällen avslutades precis som fredagen med fest och trubadurmusik från Pól Mac Adaim. Under söndagen hölls en paneldebatt med tre fackliga företrädare om hur arbetsplatserna ska kunna väckas. Debatten handlade om hur man skulle aktivera medlemmar på arbetsplatserna, vikten av införande och spridning av facklig medlemsdemokrati samt det skriande behovet för levande fackliga klubbar att knyta kontakter med varandra. Mötet avslutades med att ett förslag dök upp om att framöver försöka anordna någon form av konferens där olika radikala fackföreningsaktiva samlas för att utbyta erfarenheter.

Den fackliga panelen. Frv: Patrik Olofsson (Handelsklubben på Lagena, Jordbro), Eriks Lundgren (GS-klubben på Invido produktion, Överum) och Patrik Andersson (GS-klubben på V-TAB, Vimmerby). Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER