RSS

Caremas rätta ansikte – Kalle Wadin Wesslén

Nu under hösten har det framkommit att det finns omfattande brister på flera äldreboenden som drivs av det privata sjukvårdsföregaget Carema. Det hela började med avslöjanden gällande situationen på det Carema-drivna boendet Koppargården i Stockholm.

En rad anställda på Koppargården lämnade sina arbeten och flera anhöriga till de boende kontaktade den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) med klagomål över bristerna. Då gjordes en oanmäld inspektion som visade allvarlig underbemanning och bristande skydds- och hygienutrustning med omfattande risk för smittspridning till följd. Under de senaste åren har antalet dödsfall på Koppargården ökat kraftigt och det är inte särskilt förvånande med den bristande hygienutrustningen som finns som gör att personalen inte på bästa sätt kan stoppa spridningen av olika virus. Detta är dock bara en liten del i det hela, för Socialstyrelsen utreder just nu hela 150 tillsynsärenden mot olika boenden eller annan sjukvårdsverksamhet som drivs av Carema.

Felaktigheterna kring Carema stannar dock inte bara vid tillsynsärenden och brister i den rent praktiska verksamheten, utan det har dessutom framkommit att företaget har bedrivit omfattande skatteplanering och för ut stora summor från landet till olika skatteparadis med hjälp av egna interna lån. Det ligger till på så vis att Carema ägs av riskkapitalbolaget Triton och detta Triton har ett system med interna lån mellan olika delar av bolaget. Med en hög ränta på dessa interna lån kan man få det att se ut som att Carema inte går med någon vinst och Carema behöver därför bara betala en väldigt begränsad bolagsskatt i Sverige. Samhället går förstås miste om flera hundra miljoner i skatteintäkter och dessa pengar skulle kunna användas för att rusta upp äldreboendena istället. Triton äger inte bara Carema, utan även en rad andra svenska företag där liknande system för skatteplanering används för att föra ut pengar från Sverige till olika skatteparadis där räntorna är skattefria.

Hela ärendet kring Carema är inget annat än en direkt konsekvens av privatiseringar inom sjukvården. Det är någonting som de politiska högerkrafterna förespråkar och det är genom deras privatiserings- och utförsäljningspolitik som ett scenario som detta har kunnat bli möjligt. Ärendet kring Carema visar höger- och privatiseringspolitikens effekter i praktiken och det som har inträffat är någonting som gynnar några få företagstoppar, men som skadar det stora flertalet: alla anställda, vårdtagare och anhöriga. Vidare visar Carema-affären att privatiseringar och vård med god kvalitet är saker som inte kan förenas med varandra. Det ena utesluter det andra på så vis att en privatägd sjukvård i första hand jagar ekonomiska vinster för företagsägarna och för att nå så höga vinster som möjligt är de tvungna att dra in på vårdkvaliteten istället. En vård med god kvalitet, där arbetsförhållandena för personalen är goda och de får all bemanning och utrustning som krävs för att bedriva bästa möjliga vård, ger inte alls lika höga vinster åt företagstopparna. Det är därför som situationen på Carema har blivit på det här viset och därför borde inte sjukvården ha annan huvudman än staten.

Kalle Wadin Wesslén,
Sundsvalls Socialistförening,
december 2011

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER