RSS

Rapport från möte i Stockholm: Bryt dödläget!

sön, apr 22, 2012

Aktiviteter

Lördagen den 14 april höll Stockholms lokalgrupp av Socialisterna ett öppet möte i ABF-huset i Stockholm. Till mötet var flera aktivister och ledare från fackföreningar och andra folkrörelser inbjudna. Sven Jinton, aktiv i Socialisterna Stockholm, inledde mötet med att berätta att syftet med dagen var att visa på exempel hur vi kan agera på våra arbetsplatser och i samhället i övrigt för att försvara oss mot de nedskärningar, utförsäljningar och försämrade arbetsvillkor vi alla upplever i våra olika verkligheter och att vi ska kunna inspireras av varandra. Här följer korta referat från talen som hölls under dagen.

Frances Tuuloskorpi, med mångårig erfarenhet av fackligt arbete och författare till boken ”Hopsnackat”, var först ut och började med att berömma sjuksköterskestudenternas aktion ”Inte under 24 000”. Hon menade att man kan skicka insändare, men när man väl träder fram i aktion så är det då det händer saker.
Frances fortsatte med att berätta att man måste jobba för små framsteg i ett gemensamt arbetarkollektiv.

När du väl får med dem som kan verka minst intresserad av fackligt arbete, så brukar du få med alla i verksamheten för kravet som arbetarkollektivet ställer.

Frances poängterade att ”de” inte är rädda för våra åsikter utan för hotet när vi rör oss, som klass, och menar att vi ska börja i den verklighet vi är, inte hur vi tycker att det ska vara.

På många arbetsplatser är vi underbemannade och många stressar för att jobbet ska bli klart. Vi skulle behöva vara 10 för att hinna få jobbet gjort, men är bara 9. Så ser det ut nästan överallt och vi skulle lösa detta med att anställa en till, och då skulle vi lösa arbetslöshetsproblemet, då det är mindre än 10 procent arbetslösa. Vi är underbemannade för att vi accepterar att jobba underbemannade.

Frances avslutar med en reflektion över den inställda Handels-strejken och påpekar, när vi blir besvikna över ett dåligt utfall i avtalsrörelsen, att en avtalsrörelse inte är klasskampen, utan avspeglar läget i klasskampen.

Näst ut var Gunnar Thorell, aktiv i försvaret av Allmännyttan. Gunnar började med att berätta att det som födde hans intresse var när han var i Australien och upplevde de s.k. ”Social housing”- projekten med väldigt stor social segregationen som följd. Fattiga arbetare, arbetslösa, folk med sociala problem etc. koncentreras till samma område och de rika bor i fina hus med stängsel och vakter. Gunnar Thorell befarar nu att utvecklingen är på väg åt samma håll här i Sverige och den måste stoppas.

Gunnar Thorell pratar om försvaret av Allmännyttan. Foto: nyttarbetarparti.se

Allmännyttan i Sverige samlar både resursstarka och -svaga i samma område, medan ”Social housing” skapar segregation. Gunnar berättar vidare om den kamp mot ombildning han själv varit aktiv i, i Kärrtorp i Stockholm, där man lyckades aktivera en stor del av de boende och vann striden då 2/3 av de boende röstade nej till ombildning. Gunnar berättade hur hela områdets befolkning ”växte” och kände en större stolthet över sig själva och sitt område. Borgarna i stadshuset hämnades dock genom att sälja ut området från allmännyttan till ett privat bolag.

Gunnar Westin, brevbärare i Skärholmen och Peo Eriksson, Arlandaterminalen, berättade om problemen på Posten med orimlig arbetsbörda, nedskärningar, underbemanning och bemanningsföretag. Stora problem är det också med organisering i facket bland unga, medan de äldre i högre grad är medlemmar. Gunnar berättade om den väldigt lyckade protestdemonstrationen som den s.k. Postarbetaraktionen genomförde i maj förra året och att man nu planerar en ny till den 26:e maj, men nu med de lokala SEKO-klubbarnas stöd.
Peo berättade att de på Arlandaterminalen hade en protest mot omorganisation som gjorde att de stoppade hela omorganisationen genom att lägga fram sekretessbelagt material mot chefen. Peo var också inne på att man måste visa en arbetarklass-anständighet genom att säga ifrån och våga säga ifrån samt att inte glömma att använda det skrivna ordet.

Patrik Olofsson, lagerarbetare och klubbordförande Handels, berättade om kampen mot bemanningsföretag och informerade om Handels nya avtal. Först berättade Patrik att kampen på den egna arbetsplatsen, lagret Lagena, har utmynnat i att stärka inte bara den egna utan även andra lagerklubbars kamp.
Det lönar sig också att kämpa, visar det sig i avtalsrörelsen för lagerarbetare då de inte tvingats gå med på några eftergifter 2012. Detta medan detaljhandels eftergifter blivit att veckoscheman har luckrats upp och lägre ökningstakt på löner bland annat. I frågan om bemanningsföretag har det inte blivit några förändringar. De skrivningar i Handels nya avtal kommer inte att stoppa upp användningen av bemanningsföretag. Intressant fakta berättas att bemanningsinhyrda inte organiseras av Handels.

Patrik Olofsson, klubbordförande på Lagena. Foto: nyttarbetarparti.se

Patrik talade om hur bemanningsföretag förbjöds på 1930-talet, för att de ofta användes som strejkbrytare, då de inte hade samma villkor och inte var organiserade som de fast anställda. Patrik såg likheter med hur dagens bemanningsanställda på olika sätt utnyttjas av företagen.
Patrik framhöll att all verklig framgång grundar sig på verklig facklig kamp. Det vill säga att medlemmarna är aktiva och indragna i kampen. ”Ingen facklig aktivitet – facket gör eftergifter, mycket facklig kamp – facket gör inga eftergifter”. Han menade att man inte kan ”proklamera” fram en facklig opposition till exempel. Om nån försöker göra det, då vet man att det bara är på låtsas.

Sist ut var Jacob Hoffsten, ledamot i styrelsen för Västerviks Socialistförening, som framför allt arbetar med att dra igång kamp mot nedskärningar i välfärdssektorn. Från kamp mot avgifter på skolmat, till neddragningar av arbetstillfällen och besparingar inom vården. Det dystra läget med 30 procent i ungdomsarbetslöshet och att det ska ”sparas” 33 miljoner i barn- och utbildningsnämnden är det som händer i Västerviks Kommun. Det är ett väldigt stort folkligt missnöje mot detta, men det är svårorganiserat. När Socialisterna drog ihop en demonstration försökte de få med de närmast berörda fackliga organisationerna, men dessa sa nej. Han menade att utan fackens aktiva kamp är det svårt att få ut tillräckligt med kraft att stoppa nedskärningarna.

Jacob Hoffsten från Västervik. Foto: nyttarbetarparti.se

Socialisterna, som har en plats i fullmäktige, försöker använda denna plats för att dels ha en politisk plattform för att protestera mot den förda politiken och för att på ett tidigare stadium få nys om vad som är på gång. Parallellt med protester mot nedskärningarna satsar man nu också på att få igång ett socialt arbete i bostadsområden och att skaka liv i hyresgästföreningen på orten. Jacob tycker att den här typen av möten är viktiga och att det är på de här två benen som en ny arbetarrörelse måste stå; kampen på arbetsplatserna och kampen för att försvara välfärden.

Sammanfattningsvis så rådde det en väldigt öppen atmosfär på mötet och många viktiga erfarenheter utbyttes. Flera av deltagarna tyckte att det skulle vara välkommet med fler liknande möten framöver.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER