RSS

Arbetsskador bland unga – Kalle Wadin Wesslén

I en nyligen utgiven rapport från försäkringsbolaget AFA Försäkring sammanställs arbetsskador bland unga, personer i åldern 16–25 år. Man kommer i rapporten fram till att risken för arbetsskador hos unga har ökat betydligt mer än risken hos äldre (yrkesverksamma i åldern 26–64 år) under de senaste tre åren. Detta gäller både arbetsskador rent allmänt och de mer allvarliga formerna av skador. Risken är enligt studien i alla lägen störst för den yngsta kategorin arbetare. Fenomenet är mer framträdande hos män än hos kvinnor. Bland kvinnorna är risken för skador ungefär desamma oavsett åldersgrupp.

I bilden, Kalle Wadin Wesslén. Foto: nyttarbetarparti.se

Vad gäller typen av skador skadas de unga mestadels när de arbetar med maskiner eller på något sätt lastar, bär, flyttar eller lossar olika former av objekt. Detta till skillnad från de äldre arbetarna, som istället oftast skadas genom fallolyckor. De unga får dessutom i mycket högre grad skador i händer och fingrar, framförallt sårskador och frakturer. Äldre arbetare får istället i oftare skador i axlar, ben och armar än vad yngre får.

I sin studie har försäkringsbolaget undersökt arbetsskador som har inträffat under åren 2010, 2011 och 2012. Man har listat de olika skadorna i olika kategorier och delat in de skadade arbetarna i sex olika yrkesgrupper: byggnadsarbete, metallarbete, yrkesförare, försäljare inom detaljhandeln, vård och omsorg samt övriga. Statistiken har lagt grunden för en bedömning av vilka yrkeskategorier där personalen löper störst skaderisk. Inom mansdominerade yrken finns den största skaderisken och i dessa yrken är det unga som i störst utsträckning drabbas. Inom yrken med låg skaderisk är det istället oftast de äldre som skadas mer än yngre. Sammanfattningsvis är det inom byggbranschen som risken för arbetsskador är som störst, därefter följt av metallarbetare.

Så långt ren statistik och fakta. Vidare går det att analysera vad som är förklaringen till dessa siffror. Tänkbara förklaringar är att de unga som anställs inom framförallt byggbranschen får dåliga och alldeles för korta introduktioner när det gäller olika säkerhetsföreskrifter och hur farliga maskiner och arbetsmaterial ska hanteras. De maskiner som används till husbyggen kan ofta vara svåra att hantera för den som är ovan och det behövs därför en ordentlig utbildning innan de sätts i händerna på nyanställda. Det här är en logisk förklaring till varför unga arbetare betydligt oftare skadar sig vid arbete med just maskiner, vilket inte alls lika ofta drabbar de som har jobbat länge och genom praktisk erfarenhet har lärt sig att hantera maskiner och verktyg.

Till detta kan adderas den omständigheten att många unga kanske pressas till att genomföra snabba arbetsresultat på kort tid, de måste tävla om arbetsplatserna i hård konkurrens med varandra i ett samhälle där stor ungdomsarbetslöshet råder. Resultatet kan bli att de struntar i olika säkerhetsföreskrifter bara för att det kanske går snabbare att utföra sina arbetsuppgifter på ett osäkert sätt. I ett samhälle med lägre arbetslöshet och där det finns mer tid att ge instruktioner till nyanställda ungdomar skulle knappast siffrorna för arbetsskador bland unga vara så höga som de faktiskt är. I detta samhälle med långa kedjor av huvudentreprenörer och underleverantörer är det dessutom oklart vilka som egentligen har ansvaret för dessa introduktioner och säkerhetsinstruktioner. När ansvaret är oklart kan resultatet bli att det inte ges någon introduktion överhuvudtaget.

Kalle Wadin Wesslén,
Finspång,
oktober 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER