RSS

Om den fackliga konflikten i skärgårdstrafiken – Kalle Wadin Wesslén

I början av november rådde en facklig konflikt inom Stockholms skärgårdstrafik, mellan SEKO sjöfolk och arbetsgivarorganisationen Almega. Almega ville införa ett system med individuella löner med motiveringen att de som jobbade bra skulle belönas, medan de som arbetade dåligt inte skulle få några löneförhöjningar alls, eller rentav sänkt lön. I praktiken skulle detta ha inneburit att de hade kunnat stoppa löneförhöjningarna för samtliga anställda och hävda att de alla arbetar för dåligt, allt för att minimera sina lönekostnader så mycket som möjligt. Detta kallade Almega för en ”modernisering” av lönesystemet, någonting som i själva verket skulle innebära flera steg bakåt i tiden i anställningsrättigheterna. Det vore raka motsatsen till modernisering. Faktum är att skärgårdstrafiken i dagsläget ligger i framkant vad gäller jämställda löner, eftersom det inte finns någon löneskillnad alls mellan män och kvinnor. Det är detta system som Almega vill förändra.

Gunner Westin, fackligt aktiv SEKO postklubb Södra Stockholm agerar här strejkvakt.

SEKO försatte sin arbetsplats i strejk och skärgårdstrafiken stoppades. De fick stöd i sin fackliga kamp från fartygsbefälen, som ska ha en egen förhandling med Almega nästa år och precis som SEKO är motståndare till Almegas förslag om individuella löner. Strejken omfattade ett par hundra arbetare, till större delen förlagda till Stockholms skärgård, men även till viss del älvtrafiken i Göteborg. SEKO tackade ja till det avtalsbud de fick från medlarna till en början, men Almega motsatte sig budet. Det är alltså Almega som har drivit fram strejken och som har satt skärgårdstrafiken ur spel genom sitt dumdristiga agerande.

Under konflikten inträffade ett strejkbrott vid skeppet Waxholm III. Skeppet var satt i blockad och när arbetarna upptäckte att Almega planerade att bryta mot strejken och låta skeppet lämna land så gick de in för att informera den närvarande inhyrda besättningen om villkoren kring blockaden. Almega försökte stoppa fackets ombudsman och en av strejkvakterna när de skulle ombord för att informera om strejken. Skeppet lämnade kaj trots att det var satt i blockad och Almega har därmed gjort sig skyldiga till strejkbrott.

I skrivande stund är konflikten över och slutade med en arbetarnas seger. Det tidigare lönesystemet blev kvar, det som Almega motsatte sig och ville förändra. I efterhand är det märkligt att Almega till en början sade nej till förslaget, skapade en facklig konflikt som pågick i vecka och därefter helt plötsligt gick med på det förslag de till en början förkastade. Sett i relation till detta framstår hela konflikten som meningslös och det enklaste hade varit om Almega redan från början hade accepterat medlarnas bud rakt av. Man behåller nu sitt jämställda lönesystem där alla anställda får samma lön för samma arbetsuppgifter, oavsett kön eller ursprung.

De som fungerat som strejkvakter vittnar om att de bara har mött positiva reaktioner från allmänheten, som har gett sina sympatier och uttalat stöd till den fackliga kampen. Detta gäller även de skärgårdsbor som drabbades av den inställda färjetrafiken. Fler av dem har ringt arga telefonsamtal till Almega, de som drev fram färjetrafikens inställande. Inga ur allmänheten har lagt skulden för strejken på facket, utan har istället ställt sig på fackets sida. Detta allmänhetens stöd känns positivt. Det negativa och allvarliga med det hela är dock Almegas strejkbrott, där de tog in oorganiserad arbetskraft för att köra båtar som var satta i blockad. Det var alltså ett medvetet och organiserat strejkbrott från Almegas sida och det är fullständigt oacceptabelt.

Kalle Wadin Wesslén,
Finspång,
november 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER