RSS

Hur äldreomsorgen är och hur den borde vara – Johannes Regell, Jacob Hoffsten och Alexandra Isaksson

Socialisterna – Välfärdspartiet har under flera år genomfört arbetsplatsträffar med kommunanställda. Detta har vi främst gjort inom äldre- och barnomsorgen men också inom kosten, städet och parkförvaltningen. Gemensamt för alla möten oavsett inom vilken personalgrupp de skett är nedskärningspolitikens katastrofala konsekvenser. Syftet med denna text är att redogöra för vad personalen inom äldreomsorgen sagt om hur deras arbetssituation är och hur den borde vara.

I bild. Affisch från senaste rundan arbetsplatsträffar.
Foto: nyttarbetarparti.se

Vid våra möten har äldreomsorgens välfärdsarbetare beskrivit en situation som är allt annat än idyllisk. Överallt går man på knäna, stressar och sliter för låga löner. Underbemanningen är permanent och regel, inte undantag. De beskriver hur irritation uppstår mellan arbetskamrater, hur arbetsglädjen försvinner. ”Skulle vi ha alternativ skulle vi gå direkt” säger många vi har träffat. Med den allt mer ohållbara arbetssituationen ökar också utslitningen och sjukfrånvaron. Vikarierna beskriver hur kommunen missbrukar Lagen om anställningsskydd (som finns för att skydda arbetstagare) och slutar ringa de som ”kommer upp i LASdagarna”. Lika hårt som nedskärningspolitiken slagit mot personalens arbetsförhållanden och löneutveckling har den slagit mot välfärdsservicen för de gamla. Detta samband behöver man inte vara professor för att förstå.

För Socialisterna – Välfärdspartiet är det oacceptabelt att omsorgen av våra äldre inte är vad den borde vara (och de gamla har rätt till). Det är oacceptabelt att de välfärdsarbetare som varje dag sliter för att ge de gamla en värdig äldreomsorg skall göra detta under förhållanden som inte hör hemma i denna tid. Vi vägrar acceptera nedskärningar av välfärd i Sverige 2014. Sverige har aldrig varit rikare och resurserna för ökad jämlikhet och trygghet har aldrig varit större. Allt detta talar för sig självt för vår princip ”inga fler nedskärningar”. Ytterligare argumentation för denna linje är överflödig.

Nu nöjer vi oss dock inte med att bara rösta emot nedskärningspolitikernas förstörelse av välfärden. Vi har genom våra budgetalternativ också lyft personalens egna krav. Kraven är självklara och det faktum att de måste resas visar hur illa läget är ställt.
Våra mål är enkla; a) att bekämpa arbetslösheten, b) att säkerställa fortsatt god välfärd och c) att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.
För att göra äldreomsorgen till vad den borde vara för både gamla och välfärdsarbetare kräver vi att; grundbemanningen höjs så att varje enhet kan täcka kortare frånvaro på egen hand, rätt till heltid, stopp av missbruk av LAS, arbetskläder och omklädningsrum och utökat friskvårdsbidrag med årliga hälsokontroller till all omsorgspersonal.

Johannes Regell, Jacob Hoffsten och Alexandra Isaksson
Socialisterna – Välfärdspartiet,
Västervik,
mars 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER