RSS

Vi är blåsta – Dan Persson

Trots en under lång tid undervärderad stark kronkurs, vilket skulle vara ett bra argument för högre löner, har den svenska löneutvecklingen de senaste åren varit historiskt låg. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu 10 200 kronor.

Diagram över produktivitetsutveckling från ekonomifakta.se. Se länk nedan.

Kvinnorna är fortfarande utsatta för apartheid med lägre löner än män. Otroligt år 2014. Arbetskraftsinvandring är ett populärt krav med ”humanistiska” förtecken. Emellertid är det kapitalägarnas krav för att få billig arbetskraft, för att öka armén av arbetslösa vars uppgift är att pressa ned lönerna.

Sedan 1993 har Sverige varit bäst i klassen med att skruva upp produktiviteten gentemot konkurrentländer, d.v.s. utsugningen har ökat per individ.
Sveriges tillväxttakt har varit dubbelt så stark som i Tyskland sedan 1993. Inflationen har i snitt varit lägre än Tysklands under hela 2000-talet.

Det många medborgare inte vet är att år 2000 infördes ett överskottsmål i statsbudgeten. Målet är att den offentliga sektorn skall spara, inkomster minus utgifter, motsvarande 1 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Förra året redovisade SCB att Sverige har en nettoförmögenhet närmare 911 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 25,1 procent av BNP1. Dessa pengar ligger orörda och skvalpar i statskassan, till ingen nytta.

Medellönen för en sjuksköterska är 24 698 kr/mån, med sociala avgifter 32 458 kr, d.v.s. 389 496 kr/år. Om vi delar årslönen med 911 miljarder kommer vi fram till en summa på 2.338 920 sjuksköterskor som skulle kunna anställas under ett år. Bara som ett räkneexempel, så många behöver vi ju inte. Men vi skulle kunna genomföra en hel rad med reformer utan att höja skatten med en krona. Klimatsmarta investeringar, förkorta arbetstiden, anställa människor där de behövs, o.s.v.…

Dan Persson,
Visby,
juni 2014

Ordlista (reds anmärkning):
Produktivitet: Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är alltså produktiviteten hög och tvärtom. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Produktivitetsutvecklingen-i-naringslivet/

Inflation: Inflation innebär att pengar blir mindre värda, alltså att priserna stiger så att man kan köpa mindre varor och tjänster för samma mängd pengar. Motsatsen till inflation kallas för deflation och innebär att priserna istället sjunker. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Inflationen/

BNP & tillväxt: BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER