RSS

NY RAPPORT OM ARBETSLÖSHETEN – KALLE WADIN WESSLÉN

ons, feb 22, 2017

Nationellt, Nyheter, Politik

Arbetsförmedlingen har nyligen publicerat en rapport med en lång rad olika statistik kring arbetslösheten idag. Extra mycket fokus lägger rapporten på den kategori människor som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis konstateras att arbetslösheten är mycket lägre bland inrikes födda än utrikes födda: 4,4 % respektive 22,4 %. Inom gruppen utomeuropeiskt födda är siffran dessutom ännu högre, nämligen 31,3 %. Vidare finns en trend att ju högre utbildningsnivån är för en kategori personer, desto lägre är arbetslösheten.


För tillfället ökar sysselsättningen och arbetslösheten minskar. Det är framförallt tydligt bland utrikes födda, där sysselsättningsgraden har ökat med 6,5 % (vilket motsvarar 1 procentenhet) under det senaste året. Utrikes födda har här och nu en sysselsättningsgrad på 67 % och inrikes födda 82 %.

Det finns flera stora skiljelinjer när det gäller arbetslösheten. Bland gruppen med enbart förgymnasial utbildning (vilket sträcker sig från personer som helt saknar utbildning till de som fullföljt hela grundskolan) är arbetslösheten 21,6 %. Inom gruppen med gymnasial utbildning är arbetslösheten 6,4 % och bland de med eftergymnasial utbildning 5,0 %. De inbördes siffrorna mellan inrikes födda och utrikesfödda skiljer sig mycket över hela fältet, oavsett utbildningsnivå. Tydligast är dock skillnaden inom gruppen med allra högst utbildning, där arbetslösheten är nästan sex gånger så stor bland de utrikes födda. Inom gruppen med gymnasial utbildning är skillnaden betydligt mindre. Rapporten konstaterar även att arbetslösheten bland utrikes födda sjunker ju längre tid de befunnit sig i landet.

Arbetsförmedlingens statistik gör en särredovisning mellan den kategori som har utsatt ställning på arbetsmarknaden och kategorin övriga. Det finns fyra grupper personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, men en och samma person kan såklart tillhöra flera av dessa grupper på samma gång. Till denna kategori tillhör personer som:

  • Är födda utanför Europa.
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning.
  • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Är 55 år eller äldre.

Det är inom denna kategori som risken för långtidsarbetslöshet är allra störst och där utflödet från arbetslöshet till sysselsättning är som minst. Den här gruppen personer har ökat mycket under den senaste tioårsperioden, från 50 % av den totala andelen arbetslösa år 2006 till 72 % idag. Det är idag 260 000 arbetslösa som tillhör kategorin med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Övriga arbetslösa är 103 000 personer. Denna utveckling beräknas fortsätta under kommande år. Nästa år kommer tre fjärdedelar av de arbetslösa att tillhöra kategorin med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Inom kategorin med utsatt ställning på arbetsmarknaden är det gruppen födda utanför Europa som har stått för den stora ökningen under de senaste åren. Andra grupper har antingen stått i stort sett stilla eller minskat (personer med funktionsnedsättning). Detta visas av nedanstående diagram. Kategorin av övriga arbetslösa beräknas samtidigt minska i antal från 103 000 personer idag till 96 000 personer nästa år.

Rapporten vill förklara utvecklingen med konjunkturella och strukturella orsaker, utan att specificera detta närmre. Av diagrammet att döma skedde en minskning i arbetslösheten bland samtliga kategorier med utsatt ställning på arbetsmarknaden under perioden 2006–2008, för att därefter ta fart ordentligt i och med finanskrisen 2009. För tre av kategorierna klingade utvecklingen av redan efter något år och har legat på liknande nivå sen dess, men en högre nivå än innan finanskrisen. Gruppen arbetslösa bland utomeuropeiskt födda tycks dock bara öka oavbrutet.

Kalle Wadin Wesslén
Socialisterna Välfärdspartiet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER